ระบบอาหารปลา
อัตโนมัติ

รายละเอียด

ระบบอาหารปลาอัตโนมัติ

เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ ได้ออกแบบให้การหว่านอาหารปลาได้รอบ 360องศา จึงทำให้อาหารปลากระจายได้ทั่ว (30-50 ตารางเมตร) ช่วยทำให้ปลาขนาดที่เล็กกว่าสามารถเข้าถึงการกินอาหารได้ง่าย ส่งผลดีทำให้ปลามีขนาดที่สม่ำเสมอ และสามารถตั้งเวลา หรือ กำหนดช่วงเวลาการให้อาหารได้อัตโนมัติตามทีต้องการ